IMPLEMENTATION STATEMENT EU
DIRECTIVE ON WHISTLEBLOWING​

Vystrizek

V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 15.12.2023, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. zavádí společnost PHARMIX, s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Společnost PHARMIX, s.r.o. jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje v intranetu ve složce Společnost a pomocí odkazu uvedeném ve formuláři aplikace Giriton. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě), telefonicky či skrze vnitřní oznamovací systém „Whistleblowing Giriton“. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Pro oznámení lze využít formulář v docházkovém systému, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou.

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Pověřená osoba: Dagmar Malenovská
Adresa: Sokolská 2446, 760 01 Zlín
Telefon: +420 577 011 458
E-mail: dagmar.malenovska@post.cz

Písemně podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“; pouze do rukou pověřené osoby.

PHARMIX s. r. o.

Na Sádkách 2798
767 01 Kroměříž
Czech republic

The company is registered in the commercial register at the Regional Court in Brno, section C, insert 36593
Date of entry: February 29, 2000

Pharmix s. r. o. 2023 © MADE WITH BY ANTONINULMAN.CZ