Dotační projekty

Název projektu: PHARMIX Inovace

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010141

Doba realizace: 17. 4. 2017 – 17. 4. 2019

Cílem projektu je zavedení nového výrobku a procesu – energetické využití a materiálové zpracování při likvidaci biologicky rozložitelných odpadů.

image-1024x313

Název projektu: Školící středisko firmy PHARMIX, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je vybudování moderního školicího střediska zaměřeného zejména na vzdělávání lidských zdrojů v organizaci. Výstavba nového školícího střediska zvýší konkurenceschopnost společnosti na trhu.

Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

Školící středisko bude sloužit pro školení teoretického i praktického charakteru. Vybudování školícího střediska povede k odbornému růstu pracovníků a zvýšení produktivity práce.

image-1024x313

Název projektu: APLIKACE PRO POKROČILÉ MATERIÁLY

Název projektu: Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti PHARMIX, s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011587

Cíle projektu

Cílem projektu je za finanční podpory Evropské unie zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu je zapojených 72 zaměstnanců. Hlavním cílem projektu je odborný růst zaměstnanců tak, aby se firma mohla lépe adaptovat na nově vznikající potřeby trhu. Hlavním přínosem je dosažení vyššího stupně pružnosti organizace v pracovních silách. Obsahem projektu je realizace obecných i odborných vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na posílení a rozšíření znalostí, dovedností a způsobilostí. Promyšlená skladba vzdělávacích aktivit, které jsou orientované na cílové skupiny s jednoznačně pojmenovanými potřebami, bude realizována postupně zejména prezenční formou vzdělávání. Pozornost bude věnována i zaměstnancům nad 54 let, jichž je do projektu zapojeno 19. Zapojení zaměstnanců přispěje ke zvýšení jejich angažovanosti v pracovním procesu. Dílčím cílem projektu je také zvýšení kvality výroby, zefektivnění výrobních postupů a snížení zmetkovitosti. Těchto cílů by mělo být dosaženo pomocí zvyšování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců ve výrobě.

Název projektu : PHARMIX Inovace II

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015116

Doba realizace: 19.12.2018-31.12.2019

Cílem projektu je zavedení nového výrobku a procesu – zařízení „ChemSORP“ pro novátorské čištění průmyslových odpadních vod pomocí chemisorpce.

image-1024x313 (1)

PHARMIX s. r. o.

Na Sádkách 2798
767 01 Kroměříž
Česká republika

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 36593
Datum zápisu: 29. února 2000

Pharmix s. r. o. 2023 © MADE WITH BY ANTONINULMAN.CZ