gdpr

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK

A. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Pharmix s. r. o., IČO: 25591983, se sídlem Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 36593. Datum zápisu: 29. února 2000. 

B. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby statistik a evidencí, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve sledování provozu na webových stránkách a v jejich optimalizaci.

C. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, JEJICH ZDROJE A DOBA UCHOVÁNÍ

Pro výše uvedené účely zpracováváme přihlašovací jméno v případě přihlášeného uživatele a datum přihlášení, v každém případě pak IP adresu, cookies, čas přihlášení a provedení dalších operací a historii procházení, Vaši přibližnou lokaci.

Osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 3 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

D. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezený účel, pro který Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Výjimkou jsou případy, kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí) a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedeného účelu předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

E. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

E.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jisti, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

E.2 PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

E.3 PRÁVO NA VÝMAZ

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
2. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
3. ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

1. splnění naší právní povinnosti,
2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
3. určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

E.4 PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,
2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl),
3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
4. vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

E.5 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

E.6 PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným níže v následující kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

E. JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na následující kontakty:

E-mail: gdpr@pharmix.cz
Doručovací adresa: Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž Česká republika, k rukám: personálního ředitele

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZÁSTUPCŮM DODAVATELŮ A ZÁKAZNÍKŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“)

I. SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost Pharmix s. r. o., IČO: 25591983, se sídlem Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž Česká republikazapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 36593. Datum zápisu: 29. února 2000. , jako správce Vás tímto v souladu s článkem 12 nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. VAŠE ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů:

1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
2. Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

III. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

– plnění povinností vyplývajících ze smluv;
– plnění povinností vyplývajících z podmínek poskytovaných služeb;
– plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
– vedení kontaktů na zástupce dodavatelů a zákazníků;
– personalizovaného přístupu k našim internetovým službám;
– zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využíváme Vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

IV. PŘÍJEMCI VAŠICH ÚDAJŮ

Příjemcem Vašich osobních údajů je společnost Pharmix s. r. o. Společnost Pharmix s. r. o. odpovídá za to, že Vaše osobní údaje mohou být předávány v rámci skupiny pouze tím způsobem, jejichž zákonná úroveň ochrany osobních údajů odpovídá úrovni ochrany osobních údajů vyžadované nařízením GDPR.

Společnost Pharmix s. r. o. využívá pro podporu provozu informačních technologií jako zpracovatele Antonína Ulmana a GA4. Pro časově omezená zpracování Vašich osobních údajů může naše společnost využívat další zpracovatele z řad externích technických specialistů. Zpracování osobních údajů mohou pro Pharmix s. r. o. provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

VI. JAKÁ MÁTE PRÁVA

Při zpracování Vašich osobních údajů máte možnost u společnosti Pharmix s. r. o.  uplatnit následující práva:

– Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat informace o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje a o jaké údaje se jedná.
– Máte právo, aby naše společnost bez zbytečného odkladu opravila na Vaši žádost nepřesné osobní údaje.
– Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte.
– Máte právo v určitých případech na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
– Máte možnost vznést námitku proti jejich zpracování.
– Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů není v pořádku.
Společnost Pharmix s. r. o.  prohlašuje, že při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Kontaktní adresa pro komunikaci ke zpracování Vašich údajů a uplatnění Vašich práv: gdpr@pharmix.cz.

V případě, že bude při vzájemné komunikaci docházet ke zpracování osobních údajů jednou smluvní stranou jakožto zpracovatelem pro druhou smluvní stranu jako správcem, bude mezi těmito subjekty uzavřena samostatná smlouva o zpracování osobních údajů.

PHARMIX s. r. o.

Na Sádkách 2798
767 01 Kroměříž
Czech republic

The company is registered in the commercial register at the Regional Court in Brno, section C, insert 36593
Date of registration: February 29, 2000

Pharmix s. r. o. 2023 © MADE WITH BY ANTONINULMAN.CZ